TOKYO Teshigoto

CRAFTSMAN

Ishihara Sensyoku Koubou
Ishihara Sensyoku Koubou Tokyo Tegaki Yuzen (Hand-Painted Kimono)
Yume-Kobo
Yume-Kobo Edo Tsumami-Kanzashi (Ornamental Hairpins)
Tsukada Koubou
Tsukada Koubou Edo Kimekomi Ningyo (Wood and Cloth Dolls)
Okahan
Okahan Others
Dougin Hoshino Seisakusyo
Dougin Hoshino Seisakusyo Others
Jewelry Sashou
Jewelry Sashou Others
Tafusa Sensyoku Co.,Ltd.
Tafusa Sensyoku Co.,Ltd. Murayama-Oshima Tsumugi (Textured Silk Pongee)
Daimatsu Senkoujyo Co., Ltd
Daimatsu Senkoujyo Co., Ltd Tokyo Some-Komon (Tokyo Fine-Patterned Dyeing)