TOKYO Teshigoto

CRAFTSMAN

Nabetani Glass Kogei Co.,Ltd.
Nabetani Glass Kogei Co.,Ltd. 22 Edo Kiriko (Cut Glassware)
Ishizuka Senko Limited.
Ishizuka Senko Limited. 02 Tokyo Some-Komon (Tokyo Fine-Patterned Dyeing)
Shojiro Hasami Hamono Kougei Co.,Ltd.
Shojiro Hasami Hamono Kougei Co.,Ltd. 29 Tokyo Uchihamono (Hand-Forged Blades)
Machida Co.,Ltd.
Machida Co.,Ltd. 06 Tokyo Yuzen (Kimono)
Bekko-Isogai
Bekko-Isogai 10 Edo Bekko (Tortoiseshell)
GLASS-LAB co., ltd.
GLASS-LAB co., ltd. 22 Edo Kiriko (Cut Glassware)
Namidabashi Oshimaya Lantern Shop
Namidabashi Oshimaya Lantern Shop 40 Edo Hand-Painted Lanterns
Asano Kogei K.K.
Asano Kogei K.K. 05 Tokyo Ginki (Silverware)