TOKYO Teshigoto

27 Edo Moku-Chokoku (Wood Sculptures)