TOKYO Teshigoto

Edo Moku-Chokoku (Wood Sculptures)