TOKYO Teshigoto

Tokyo Tegaki Yuzen (Hand-Painted Kimono)